Oferta dla dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Nasze przedszkole prowadzi oddziały dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Aktualnie funkcjonują 2 grupy integracyjne.

Oddział integracyjny

Liczba dzieci w oddziale wynosi od 15 do 20, w tym  od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

Oprócz wychowawcy pracuje tam też specjalista, który w szczególności troszczy się i wspomaga rozwój dzieci z deficytami. Dostosowuje też treści programowe do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.  Wychowawcę i specjalistę wspomaga także pomoc nauczyciela.

Obcujące ze sobą dzieci sprawne i niepełnosprawne przyswajają różne zachowania. Wzajemne kontakty stwarzają możliwość oddziaływań jednych na drugie. Dzieci pełnosprawne mają okazję w naturalny sposób nauczyć się właściwego stosunku do swoich mniej sprawnych rówieśników. Zaufanie, zrozumienie i akceptacja, wspólna zabawa, nauka, spacery i rozmowy uczą dzieci otwartości i życia bez uprzedzeń.

W takiej grupie dzieci uczą się respektowania swoich aktualnych potrzeb oraz ograniczeń życiowych. Niesprawność i odmienne zachowanie nie jest zauważane jako nienormalność, lecz każdy jest akceptowany takim, jakim jest. Naszym celem nie jest dostosowanie tempa rozwoju dzieci niepełnosprawnych do prawidłowo rozwijających się, bo każde ma prawo rozwijać się zgodnie ze swoim rytmem.

Praktykujemy też model integracji włączającej – uczęszczanie dziecka z niepełnosprawnością  do grupy ogólnodostępnej – jeśli jest to dla niego najlepszą formą edukacji. Dzięki takiej ofercie w naszym przedszkolu dziecko ma możliwość uczęszczania do takiej formy, która najlepiej odpowiada jego potrzebom.

Edukacja włączająca:

Dziecko niepełnosprawne uczęszcza do grupy masowej liczącej do 25 dzieci.

W grupie nie ma już nauczyciela wspomagającego jednak wychowawca zwraca na to dziecko szczególną uwagę, dostosowuje działania do jego indywidualnych potrzeb. Dziecko nadal objęte jest opieką specjalistów.

Dbamy rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny naszych przedszkolaków. Kładziemy nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Celem nadrzędnym placówki jest przygotowanie dzieci do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego. Założenie to jest realizowane przez pracę, w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, ułożone na podstawie przeprowadzonej przez zespół specjalistów diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości rozwoju dziecka. W ramach Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dzieci uczone są właściwego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym i rodzinnym oraz przygotowywane są do wejścia w grupę szkolną (zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi).

Niezwykle istotne jest dla nas zintegrowane podejście do każdego z naszych przedszkolaków, gdyż wiemy jak ważne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju.

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oferujemy:

 • Systematyczne wsparcie specjalistów: pedagoga specjalnego,  logopedy, psychoterapeuty
 • Zajęcia grupowe prowadzone różnorodnymi metodami dostosowanymi do potrzeb i możliwości dzieci
 •  Zajęcia indywidualne (rewalidacyjne) w ramach Edukacji Specjalnej oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Zajęcia fizjoterapii 

Obejmujemy opieką dzieci z różnymi problemami rozwojowymi:

 • dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
 • dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • dzieci z zaburzeniami narządu ruchu,
 • dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego,
 • dzieci z zaburzeniami zachowania,
 • dzieci z wadami i uszkodzeniami słuchu,
 • dzieci z zespołem Downa,
 • dzieci z autyzmem,
 • dzieci z zespołem Aspergera.