Rekrutacja dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Rekrutacja dzieci  do przedszkola odbywa się na podstawie:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
  • opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,
  • decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Edukacją integracyjną może być objęte dziecko w wieku od 3 do 9 roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 9 lat.

 

Do oddziałów integracyjnych i specjalnych przyjmowane są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną i opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny –  uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.